Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Av Baard Aas 17. november 2016

Dette bor du ha med i en serviceavtale med rorleggeren

Rør og VVS-utstyr trenger jevnlig ettersyn. Godt vedlikehold gir lengre levetid og reduserer risikoen for driftsavbrudd. Her er noen råd om hva du bør ta med i en avtale når du skal sette bort drift og vedlikehold til en rørleggerbedrift.  

En serviceavtale med rørleggeren skal, foruten å beskrive vedlikehold og service på VVS-anlegget, anbefale tiltak for mer lønnsom drift av bygget, imøtekomme kravene i internkontrollforskriften og sikre dokumentasjon på utført vedlikehold. En serviceavtale gir forutsigbarhet i ansvarsfordeling og oppfølging av oppgaver.

Utarbeid en tilstandsrapport

Når du inngår en serviceavtale, bør driftspersonellet gå gjennom hele bygget sammen med rørleggeren. Basert på denne gjennomgangen bør rørleggeren utarbeide en tilstandsrapport. På denne måten får dere et felles bilde av nåsituasjonen, og kan avklare hvor veien går videre. 

Hvilke fokusområder har driftspersonalet, som rørleggeren må vite om?

 • Opplever de problemer?
 • Har de ønsker om ting som kan fungere bedre?
 • Hvilke planer har de for bruk av bygget fremover?

Hva er tilstanden til bygget og status på energiforbruk?

 • Kartlegg bygget og bruken av bygget, rom for rom, installasjon for installasjon
 • Mål energiforbruk
 • Mål vannforbruk

Etter at tilstandsrapporten er utarbeidet, er neste steg å sette opp forslag til en tiltaks- og vedlikeholdsplan som følger opp punktene fra rapporten.

Tiltaks- og vedlikeholdsplan

En tiltaks- og vedlikeholdsplan bør ta for seg de tiltakene og oppfølgingspunktene som kreves for å holde bygget vedlike på det nivået man ønsker. Planen deles gjerne i to: En del med økonomiske tiltak, og den andre delen med de daglige og funksjonelle tiltakene (vedlikeholdet).

Av planen bør det fremkomme hvilke personer som har ansvar for de ulike oppgavene, slik at det blir mulig å følge opp.

Økonomiske tiltak

Hvilke tiltak bør iverksettes for å få en mer lønnsom drift av bygget? Det kan være problemer med VVS-anlegget som bør utbedres, for eksempel:  

 • Det er for varmt eller for kaldt i bygget
 • Fordeling av varme eller kjøling
 • For lite varmtvann eller for lang ventetid på oppvarming av vannet
 • Dårlig vannkvalitet
 • For lavt eller for høyt vanntrykk
 • Ujevne vann- og lufttemperaturer

Det kan være store besparelser å hente på å gå nøye igjennom de viktigste rørtekniske anleggsdelene. Bedre utnyttelse av energiforbruket gir reduserte kostnader og økt lønnsomhet i driften av bygget. Her kan blant annet innregulering av varme- og kjøleanlegg spille en vesentlig rolle.

LES OGSÅ: 5 indikasjoner på at varmeanlegget er feil innregulert

Daglige og funksjonelle tiltak


Sett opp en liste over de tiltakene som skal til for at alt fungerer som det skal, også rent trivselmessig, av hensyn til de som bruker bygget. Er det noen strakstiltak blant ting som bør utbedres? Eieren av bygget kanskje har andre interesser for bygget enn hva en leietaker har. Brukerne av bygget bør kunne påvirke hva som skal med på disse planene.

Et annet funksjonelt tiltak er å bruke rørleggeren til systematisk oppfølging og periodisk ettersyn av viktige anleggsdeler – ikke bare til utrykning hvis det oppstår akutte hendelser.

Må tilfredsstille kravene i internkontrollforskriften

En serviceavtale må tilfredsstille kravene i internkontrollforskriften. Det være seg krav som stilles både til det rørtekniske og, ikke minst, til brannsikring av bygget.

Med en service- og vedlikeholdsavtale sikrer du kravet i forskriften som gjelder dokumentasjon. Dokumentasjonen nemlig være på plass - både av selve vedlikeholdet og eventuelle avlesninger, men også av service som utføres på anleggsdeler. Det bør derfor stå i serviceavtalen at rørlegger skal overlevere dokumentasjon på arbeidet som blir utført. 

Etablere måltall

Ved systematisk og periodisk oppfølging bør du samtidig sikre at det etableres måltall på vannforbruk og annet energiforbruk. Dette er viktige tall både for historikk og for sammenligningsgrunnlaget over tid. Med måltall har dere mulighet til å følge med på hvordan forbruket påvirkes av tiltak som gjøres.

Det kan være at slike målinger bør settes i et system, slik at brukeren av bygget selv kan lese av for eksempel vann- og strømmåler månedlig eller kvartalsvis. Rørleggeren kan eksempelvis ha periodisk ettersyn på høsten, når varmeanlegg settes i gang og våren når kjøleanlegget startes.

Det kan være smart med en kolonne i vedlikeholdsplanen som gjør det tydelig hvem som sitter med ansvar for måltallene. Er det rørleggeren eller vaktmesteren som skal kontrollere, og hvor ofte skal det gjøres?

Rask hjelp og "ryggen fri"

En av de store gevinstene ved et formelt samarbeid med rørlegger om service- og vedlikehold, er at du kan tillate deg å slappe litt av. Som en del av avtalen skal du kunne forvente rask hjelp og prioritert utrykning når uhellet er ute. Du kan også senke skuldrene når det gjelder konsekvenser ved eventuelle uhell. Har du en avtale med rørleggerene om service på VVS, så er det rørleggeren som er ansvarlig dersom det skjer noe som følge av manglende eller dårlig utført vedlikehold. 

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt 

Temaer: Drift og vedlikehold


Baard Aas's photo

Av: Baard Aas

Baard Aas jobber som daglig leder i VB-bedriften Lunder & Aas på Jessheim. Han gikk yrkesskolen for rørleggere på Jessheim videregående skole før han ble lærling hos J.Werner & Søn. Senere ble han rørlegger, serviceansvarlig og prosjektleder hos Werner-Winther i Oslo. Deretter tok han Mesterbrev som rørlegger, og Teknisk fagskole, VVS linjen. Baard har i tillegg studert ved Statens yrkespedagogiske høgskole i Oslo og jobbet som adjunkt med undervisning i rørfag på Jessheim videregående skole. Her har han også hatt stilling som hovedlærer og studieinspektør for yrkesfag. Baard er medlem i Prøvenemda for rørleggerfaget, styremedlem i Romerike opplæringskontor for rørleggere, og har flere styreverv.

Følg på Facebook

Epost

Webside

 • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Last ned gratis e-bok: Grønt skifte i næringsbygg - velg miljøvennlig varme

Siste innlegg