Serviceavtale på sprinkleranlegg: Hvilke krav skal du stille?

Av Svein Heggebø 18. juni 2020

Bilde: Shutterstock. Disse kravene bør du stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg.

Har du et sprinkleranlegg i bygget ditt? Som byggeier er du ansvarlig for at anlegget blir sjekket jevnlig, og at de som gjør dette er kvalifiserte for jobben. Her er en oversikt over kravene du bør stille når du skal la en ekstern servicepartner kontrollere og vedlikeholde sprinkleranlegget.

En serviceavtale på sprinkleranlegg vil i praksis være et samarbeid mellom byggets driftsansvarlig, en sprinklerkontrollør og en sprinklertekniker. Sistnevnte kan være en rørlegger med spesialkompetanse på sprinkleranlegg.

Les også: Sprinkleranlegg: Forskjeller på tørranlegg, glykolanlegg og våtanlegg

Hvem har ansvar for hva?

Byggeier er, ifølge Forskrift om brannforebygging, den som er ansvarlig for at sprinkleranlegget i bygget er godkjent i utgangspunktet. Vedkommende har også hovedansvaret for at sprinkleranlegget blir kontrollert og jevnlig vedlikeholdt. I praksis er det som regel byggets driftsansvarlig som har ansvaret for at alt er i orden.   

Byggeier er videre den som er ansvarlig for at installasjon og ettersyn av slokkesystemer utføres av kvalifisert personell. Som regel er det byggets driftsansvarlig som sørger for å sette riktige folk på jobben også.

En sprinklerkontrollør gjennomfører kontroller på anlegget, mens en sprinklertekniker utfører den jevnlige servicen og informerer driftsansvarlig dersom noe må fikses, byttes eller forbedres.

Krav til kontroller

Kontroll av sprinkleranlegg skal skje etter bestemte krav og føringer. Derfor er det noen punkter som alltid må være med i en kontroll- og serviceavtale:

Årlig kontroll

Forskrift om brannforebygging krever at en sertifisert, FG-godkjent kontrollør sjekker sprinkleranlegget grundig en gang i året. I denne årlige kontrollen inngår normalt en hel del kontrollpunkter, blant annet:

  • Vurdering av hvor godt sprinkleranlegget vil fungere ved brann, sett opp mot byggets praktiske bruk
  • Sjekk av sprinklersentral og funksjonskontroll
  • Sjekk av rør og dyser i anlegget
  • Test av alarmer
  • Test av feilsignal
  • Måling av tilgjengelig vannmengde og resttrykk til anlegget
  • Test av fjerntliggende prøveventil

Dokumentasjon av utførte kontroller

Den som utfører kontroll på sprinkleranlegg skal registrere en kontrollrapport i en egen database kalt FG-kontroll (tidligere ESS). I denne databasen skal informasjon om bygg og eier, prosjekteringen av brannslokkeanlegget og den kontrollen som blir utført, registreres.

Utvidet kontroll hvert tredje år

Hvor ofte anlegget bør kontrolleres utover den årlige sjekken, avhenger i stor grad av hvordan bygget brukes, og hvordan det står til med de fysiske forholdene i bygget ellers. De fleste anlegg vil ha godt av en mer omfattende kontroll cirka hvert tredje år, noe vi også anbefaler. Det er også krav til spesiell kontroll av anlegg som er 25 år gamle.

Krav til vedlikehold

Med vedlikehold menes løpende tilsyn, reparasjoner, utskiftinger, utbedringer og service på sprinkleranlegget, slik at det fungerer som det skal. Slikt vedlikehold skal utføres av personell med spesialkompetanse, for eksempel rørleggere med såkalt «blått» kompetansebevis. 

Vedlikeholdet skal videre utføres etter anbefalinger fra utstyrsleverandør. I dette inngår å kontrollere at funksjonene i ventiler og såkalte pressostater i anlegget (overvåknings- og alarmpressostater) virker som de skal. Sprinklerventiler skal åpnes med jevne mellomrom og kontrolleres innvendig, og pakninger skal skiftes ved behov. Det stilles størst krav til vedlikehold av tørrventiler.

Glykolanlegg skal kontrolleres med tanke på frostsikring. I tillegg er det viktig å utføre funksjonstester på alarmer og feilsignal.

Hvor ofte en må gjennomføre service er også et spørsmål som ikke alltid er like lett å vite svaret på. I NS-EN 12845 er det oppsett som viser godkjent vedlikehold av anlegget. På et anlegg bygget etter denne standarden er det krav til mer omfattende tilsyn hvert kvartal, og enda mer omfattende hvert halvår.

I mange tilfeller utfører byggherre kvartalservice to ganger årlig og leier inn kvalifisert personell til halvårlig service to ganger i året. Byggherres kompetanse og kompleksiteten til anlegget avgjør, men husk uansett å dokumentere alt som blir gjort - også egenkontroll og tilsyn.

Egenkontroll og tilsyn

Du kan selv utføre enklere ettersyn og egenkontroll på sprinkleranlegget. Egenkontroll innebærer blant annet å sjekke trykket i anlegget, helst en gang i uken, og å passe på at ventilene står i riktige posisjoner. Last gjerne ned sjekklisten for egenkontroll av sprinkleranlegg.

Det er personell fra brannvesenet som utfører tilsyn og du får varsling når ditt anlegg står for tur. Når brannvesenet dukker opp, er det lurt om du på forhånd har funnet fram dokumentasjonen som viser at du gjennomfører kontroller og vedlikehold på anlegget. De vil nemlig etterspørre dette.

Bruksendringer kan påvirke kravene

Har du gjort endringer i bygget som påvirker hvordan bygget brukes siden siste kontroll? Kanskje satt opp en ny vegg, endret bruken av et rom, eller montert ny innredning? Slike endringer kan endre kravene til sprinkleranlegget også.

La oss si at du for eksempel har montert reoler i lokalene siden forrige kontroll, og disse går opp til taket. Da må du være sikker på at reolene ikke er til hinder for slokking når det brenner. Det er viktig å sikre at sprinklene får spredd vann der de skal, i full radius. Høyde på oppbevaring og lagring er en viktig faktor ved vurdering av egenskapene til sprinkleranlegget, og derfor er det også egne krav til dette når anlegget skal godkjennes.

Hva koster en serviceavtale på sprinkleranlegg?

Det er vanskelig å gi en konkret eller veiledende pris på en serviceavtale. Prisen avhenger av type bygg, størrelse, antall sprinklerventiler - for å nevne noe. Hva som skal gjøres og hvor ofte det skal gjøres, vil i stor grad avgjøre hvor lang tid jobben tar, og tidsbruk er som regel det viktigste underlaget for beregning av pris. Er det langt å dra til bygget ditt for en kvalifisert fagperson som skal utføre service, må du være innstilt på å dekke reisekostnader også. 

Du kan inngå avtale med din servicepartner om å betale en fast årlig pris, eller du kan avtale at leverandør fakturerer deg per oppdrag. Til syvende og sist er det opp til deg som oppdragsgiver og din leverandør å finne den beste formen på både avtalen og samarbeidet. 

Husk at når det blir utført service, skal dette også dokumenteres, slik at den som kontrollerer anlegget vet at det er en fast avtale og at service er utført.

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren 

Service på tåkeanlegg

Dersom det er snakk om et tåkeanlegg og ikke et konvensjonelt sprinkleranlegg, vil mange av kravene til kontroll og vedlikehold være de samme, men service på tåkeanlegg krever mer teknisk kompetanse. Normalt vil det derfor være noe dyrere med service på tåkeanlegg.New call-to-action

Denne artikkelen ble første gang publisert 12. januar 2017, men har siden blitt oppdatert og redigert.

Temaer: Drift og vedlikehold, Sprinkleranlegg, Brannsikring


Svein Heggebø's photo

Av: Svein Heggebø

Svein Heggebø jobbet tidligere som faglig leder hos VB Tekniske. Svein er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet som prosjektleder i Skår VVS, prosjektingeniør i rådgiverselskapet VVS Prosjekt Førde (nå oppkjøpt av Norconsult), og avdelingsleder og markedsansvarlig i GK Norge, avdeling Førde. I 2010 var han med på å starte VB Tekniske, og jobbet som daglig leder ut 2016. Svein har FG-godkjenning for sprinklerprosjektering og kontroll både etter NS-EN 12845 og NFPA-13. Nå jobber han hos Sweco.

Epost

Webside

  • 1 Kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle