Sprinkleranlegg: Service er ikke det samme som kontroll!

Av Svein Heggebø 24. oktober 2019

VB-tekniske_Sprinklersentral-med-Svein-Heggebø

Mange eiendomsbesittere engasjerer rørleggere for å holde oppsyn med sprinkleranlegget i bygget sitt og tror at alt er i skjønneste orden. Noe det dessverre ikke alltid er hvis hverken rørlegger eller byggeier kjenner regelverket godt nok. Her er en oppklaring på forskjellen mellom sprinklerservice og kontroll, og om hvem som kan gjøre hva.

Trolig gjør rørleggeren i de fleste tilfeller en utmerket servicejobb, men problemet oppstår hvis vedkommende påtar seg å gjennomføre kontroll på anlegget uten å ha dokumentert kompetanse for å gjøre jobben. I følge Anders Ellingbø hos If, er det en del som blander sammen dette med vedlikehold, service og kontroll. 

Og ikke alle eiere ikke tar innover seg - eller har kunnskap om - at det faktisk foreligger et lovkrav om årlig kontroll av byggets sprinkleranlegg.

La meg begynne med å slå fast følgende:

Den som utfører service har ikke nødvendigvis kompetanse til å utføre kontroll, men den som kan utføre kontroll kan også utføre service.

Sørg for at den årlige, lovpålagte kontrollen blir utført av en FG-godkjent aktør

Når det gjelder kontrollen er det slik at myndighetene gjennom Forskrift om brannforebygging og NS-EN 12845 krever at alle sprinkleranlegg skal kontrolleres hvert år. Kontrollen skal utføres av en FG-godkjent kontrollør fra en FG-godkjent virksomhet.

Og i tilfelle du skulle være i tvil: Forsikringsselskapenes krav er de samme som myndighetenes med NS-EN 12845 og NS-INSTA 900-1 for sprinkleranlegg som minimumskrav. I disse standardene står det svært tydelig hva som må gjøres når det gjelder vedlikehold og også at det må utføres årlig kontroll. Det er utarbeidet en FG-veiledning for kontroll av sprinkleranlegg (FG-920).

Kontrolløren skal under kontrollen notere funksjon for anlegg og avvik fra gjeldende installasjonsstandard. Dette skal dokumenteres i en kontrollrapport som skal lastes opp i ESS-databasen, en database som både forsikringsselskap, brannvesen og kommunale myndigheter har tilgang til. Forsikringsselskapene bruker kontrollrapportene når de skal utarbeide forsikringsvilkår eller fastslå verdier. Det samme gjør brannvesenet ved sine tilsyn.

Når det gjelder hva kontrollen skal inneholde, kan du lese mer om dette artikkelen Veldig mange sprinkleranlegg har ikke hatt lovpålagt kontroll.

Få kvalifiserte fagfolk til å utføre service hvert kvartal

Service og vedlikehold skal utføres av fagfolk som er sertifisert for dette, helst gjennom såkalt «blått kompetansebevis».

Vedlikeholdet, eller servicene, om du vil, er det løpende arbeidet mellom de årlige kontrollene. Her utføres blant annet utbedringer kontrollen har avdekket, og nødvendige utskiftninger av komponenter. Vi og utstyrsleverandører anbefaler at dette gjøres kvartalsvis.

Det kan være smart å inngå en serviceavtale, både for å få rask hjelp ved behov, og for å sikre systematisk vedlikehold. I artikkelen Hvilke krav skal du stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg, finner du utfyllende informasjon om hva du kan forvente av en service- og vedlikeholdsavtale.

Gi driftsansvarlig nødvendig opplæring

Et sprinkleranlegg krever jevnlig vedlikehold og det er brukerens ansvar å sørge for at prøving, service- og vedlikeholdsprogram blir gjennomført i henhold til instruks fra systemleverandøren eller en tilsvarende kvalifisert virksomhet. I dette inngår ukentlig egenkontroll som forutsetter kunnskap om hva som skal gjøres.

Når vi installerer nye anlegg, tar vi alltid en grundig gjennomgang og gir nødvendig opplæring til den som skal ha ansvaret for driften.

Årlig sprinklerkontroll er et stort ansvar

Det foreligger altså et klart krav til årlig kontroll. Men det blir sjeldent sjekket at kontrollen er gjennomført, og per i dag finnes det heller ingen oversikt over bygg som ikke har utført årlig kontroll. Enn så lenge er forsikringsselskapene avhengige av å bruke informasjonen fra sprinklerdatabasen. 

Praksisen til kontroll hos forsikringsselskapene varierer og mange av selskapene har ikke nok risikoingeniører eller personell til å sjekke alle bygg. Utøvende myndigheter gjennomfører heller ikke faste tilsyn.

Det hviler derfor et stort ansvar på bygg- og anleggseiere. For til syvende og sist er det utelukkende de som må sørge for at kravene til kontroll i lovverket og forsikringsavtalene overholdes.

Liv er uerstattelige. Tap av verdier kan bli enorme ved en brann. Anders Ellingbø bekrefter også at forsikringsselskapene i ytterste konsekvens kan foreta avkorting av skadeutbetalingen ved skader som kan knyttes til manglende sprinklerkontroll. Hvis personer blir skadet, vil det normalt bli etterforsket av politiet.

Etter å ha lest denne artikkelen kjenner du kravene. Bruker du en rørlegger som ikke gjør det, er det lov å utfordre vedkommende på det! Få gjennomført årlig sprinklerkontroll slik det skal gjøres. Og få det dokumentert. Sertifiserte fagfolk har tilgang til å sende kontrollrapporter rett inn i ESS-databasen jeg nevnte tidligere. Rapportene skal forøvrig etter hvert over databasen FG-kontroll. Informasjon om når dette skjer, kan du blant annet finne på www.fgsikring.no.

VB Tekniske samarbeider med VB bedriftene

En rekke VB bedrifter rundt om i landet har kompetansen som skal til for å utføre service og vedlikehold på sprinkleranlegg, men mangler nødvendige FG-godkjenninger. Når det kommer til den årlige kontrollen, bistår derfor vi i VB Tekniske ofte. Har du spørsmål om dette kan du kontakte din lokale VB Rørlegger, eller oss direkte. Sammen kan vi sørge for at ditt sprinkleranlegg fungerer som det skal, og at det får nødvendig vedlikehold og kontroll – hvert år.

 

New call-to-action

 

Temaer: Brann og sikkerhet, Service- og vedlikeholdsavtaler


Svein Heggebø's photo

Av: Svein Heggebø

Svein Heggebø jobbet tidligere som faglig leder hos VB Tekniske. Svein er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet som prosjektleder i Skår VVS, prosjektingeniør i rådgiverselskapet VVS Prosjekt Førde (nå oppkjøpt av Norconsult), og avdelingsleder og markedsansvarlig i GK Norge, avdeling Førde. I 2010 var han med på å starte VB Tekniske, og jobbet som daglig leder ut 2016. Svein har FG-godkjenning for sprinklerprosjektering og kontroll både etter NS-EN 12845 og NFPA-13. Nå jobber han hos Sweco.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg