Energieffektivisering i bygg: Oppgradering eller nytt varmeanlegg

Av Jostein Larsen 29. februar 2024

VB_Energieffektivisering-av-næringsbygg_3

For å nå det nasjonale målet om en klimanøytral bygg- og eiendomssektor innen 2050, er det nødvendig å ta vare på eksisterende bygg. Det er mye som kan gjøres for at bygg skal få så lavt fotavtrykk som mulig. Et viktig tiltak er å ha et effektivt varme- og kjøleanlegg. Dette er det fortsatt mange bygg som mangler.

Ifølge NVE utføres det mye energieffektivisering her til lands, men analyser de har gjennomført viser at det fremdeles er betydelig potensial for ytterligere effektivisering, ikke minst i næringsbygg. Analysene viser at de mest lønnsomme tiltakene er energioppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, etterisolering av kaldloft, tiltak på ventilasjon og energieffektivt belysningsutstyr.

Vår erfaring er at ovennevnte tiltak er effektive, men når varme- og kjøleanlegg i et bygg lever på lånt tid på grunn av høy alder og innovasjon, er det også noe som må tas fatt i. Stadig strengere offentlige krav til miljøvennlige kuldemedier gjør at reparasjoner ofte vil være uforholdsmessig dyrt. En oppgradering eller bytte av anlegget vil derfor være et viktig og nødvendig tiltak av miljømessige så vel som økonomiske grunner.

Vil en energioptimalisering være lønnsomt for mitt bygg?

Alle bygg har et potensial for å driftes bedre. Vi anbefaler å kartlegge byggets behov og tilstand godt i samarbeid med eier og leietaker. Denne inputen vil kunne danne et grunnlag for å vurdere hva som kan gjøres. Her vil også kontakt med offentlige myndigheter med tanke på reguleringsplaner og eventuell støtte være aktuelt.

Om fremtiden til bygget eller bruken er usikker, må tiltakene tilpasses deretter.

Les mer: Energieffektivisering i næringsbygg

Viktige grunner til å oppgradere eller installere nytt varme- og kjøleanlegg

 

Miljø og bærekraftsmål

Ønsker du å være et foregangseksempel og ta et miljø- og samfunnsansvar? Stadig flere virksomheter – inkludert byggeiere – har med dette i sine strategier og framtidsplaner.

Det er ikke alltid like lett å se hvordan en skal gjennomføre eller leve opp til målene en setter seg, men hvis en velger å rehabilitere et bygg framfor å bygge nytt, eller oppgraderer ineffektive energiløsninger slik at de blir bedre, er det bærekraft i praksis.

Høye driftskostnader

Dette har blitt en viktig faktor med de høye strømprisene vi har sett i det siste. Selv om disse kostnadene som regel skyves over på leietagere, kan det ha stor betydning og være utløsende for å sette i gang et prosjekt.

Utdaterte løsninger

Gamle løsninger fører ofte til mer akutt utbedringsbehov som samtidig kan utløse prosjekt hvor miljø kommer i andre rekke, fordi ting må skje uten god planlegging. Havner du i en situasjon der du må ty til raske reparasjoner og utbedringer, er det gjerne et tegn på at vedlikehold og service har vært litt for dårlig.

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

På den andre siden er du kanskje blant dem som har fulgt opp servicer flittig, og som er forberedt på at dagens løsning må byttes ut. Du har uansett en god grunn til å iverksette tiltak.

Viktige forutsetninger som påvirker valg av energieffektiviseringsløsninger

Ved en oppgradering eller bytte av energiløsning i et bygg, er det naturlig å se på hvilke muligheter en har også. I Byggalliansens veileder for nullutslippsbygg har de blant annet listet opp disse forutsetningene (vi kaller dem muligheter) som vil påvirke valgene en må ta:

  • Har bygget stor eller liten takflate? Er takflaten stor i forhold til arealet, vil det være gunstig for utnyttelse av solenergi.
  • Er det tilgang til fjernvarme?
  • Er det mulighet for lokal energiproduksjon?
  • Er det plass til biobrenselanlegg?
  • Er grunnforholdene gunstige for jord- eller bergvarmepumpe?

Råd for et effektivt ventilasjonsanlegg

VB leverer, som du kanskje vet, både varme og kjøling til ventilasjon. I ovennevnte veileder tar de også for seg ventilasjonsanlegg, og gir følgende råd som vi absolutt sier oss enige i:

  • Velg romslige aggregater, lave lufthastigheter og effektive vifter
  • Vurder om trykktapet i kanaler kan reduseres, enten ved å velge større kanaldimensjoner eller å benytte bygningsmessige kanaler som avtrekkskanaler
  • Legg til rette for, og bruk naturlige drivkrefter og hybrid ventilasjon

Byggalliansen påpeker dessuten i veilederen at mange bygg kjører med unødig store luftmengder, noe vi også har erfart. Luftmengdene kan reduseres ved behovsstyring, og dermed bidra til at strømforbruket blir vesentlig lavere.

Gode råd ved rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg

Og siden vi er inne på dette med råd. Hvis, eller når, du bestemmer deg for at ditt bygg skal rehabiliteres, eller du har et anlegg som må byttes ut, blir det fort et stort prosjekt. Her er noen tips for en god gjennomføring:

God informasjon

Samle inn all relevant informasjon knyttet til oppdraget tidlig. Det gjelder alt fra tekniske data om anleggene i bygget til informasjon om leietakere og deres planer. Ofte vil det være flere mindre prosjekter i prosjektet, som for eksempel hvis leietakere gjennomfører egne oppgraderinger av lokalene de leier, samtidig som byggeier skal gjennomføre en overordnet rehabilitering som berører hele bygget. Da sier det seg selv at det er mye som skal koordineres.

Oversikt over alle involverte faggrupper og deltakere er derfor helt nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet mest mulig effektivt. Ved en rehabilitering burde en rørlegger kontaktes tidlig, der de sammen med arkitekt og byggherre kommer frem til de beste løsningene fra start. 

Oppstartsmøte og ukentlige prosjekteringsmøter

I alle rehabiliteringsprosjekt over en viss størrelse bør det gjennomføres jevnlige møter med alle involverte for å sikre fremdrift i henhold til plan.

Benytt en koordinator

Når mange parter er involvert i et prosjekt, trengs det en koordinator som kan sørge for at informasjon blir delt med alle. Å gi en dedikert person oppdraget med å skrive møtereferat og holde deltakere, og ikke minst leietakere, oppdaterte, er et veldig godt råd.

Spørsmål om energiløsninger?

Har du spørsmål knyttet til oppgradering av varme- og kjøleinstallasjoner, eller ønsker du å få vurdert hvordan ditt bygg kan bli mer energieffektivt? Ta kontakt med din nærmeste VB-rørlegger!

New Call-to-action

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Jostein Larsen's photo

Av: Jostein Larsen

Jostein jobber for VB Harald Larsen Rørlegger på Støren i Sør-Trøndelag. Han begynte i lære i 2004, tok svennebrev i 2006 og har jobbet som rørlegger siden. Jostein er aktiv både i naturen og på Instagram, hvor han også deler bilder fra sin rørleggerhverdag. VB fikk Jostein med på blogglaget våren 2017.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg